درک شما از زمان

این ابزار، ابزاری است برای سنجش درک شما از زمان

روی دکمه «شروع» کلیک کنید و سپس بدون شمردن ثانیه‌ها و یا بدون انجام کار خاص (با آرامش فکری)
هر زمان که احساس کردید یک دقیقه گذشته، روی دکمه «ایست» کلیک کنید.