وقتی پیمایشگر افقی به نقطه وسط رسید، دست خود را جایی از صفحه پایین نگه دارید، سپس وقتی پیمایشگر عمودی به وسط رسید، دست خود را بردارید تا شلیک انجام شود.